Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Συντήρηση Παραλιακού Μετώπου (ξύλινου πεζόδρομου) Λιμένων Κολώνας, Τουριστικού και Ακαντιάς» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5204017 (6ΤΧ94653ΠΩ-ΖΡΦ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Συντήρηση Παραλιακού Μετώπου (ξύλινου πεζόδρομου) Λιμένων Κολώνας, Τουριστικού και Ακαντιάς» με Κωδικό Ο.Π.Σ.  5204017 (6ΤΧ94653ΠΩ-ΖΡΦ)