Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Λ.Τ. ΣΗΤΕΙΑΣ» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220423 (6Χ6Ρ4653ΠΩ-ΑΘ9)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Λ.Τ. ΣΗΤΕΙΑΣ» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220423 (6Χ6Ρ4653ΠΩ-ΑΘ9)