1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο « ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟΥ (ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ)» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900034 και Κωδικό Ο.Π.Σ. 5198587 (Ψ23Ω4653ΠΩ-ΠΣΣ)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο « ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟΥ (ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ)» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900034 και Κωδικό Ο.Π.Σ. 5198587 (Ψ23Ω4653ΠΩ-ΠΣΣ)