1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για τη Διασφάλιση της Θαλάσσιας Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης Νησιωτικών Περιοχών και την Ανάκτηση του Ακτοπλοϊκού Δικτύου του ν.4738/20(ΦΕΚ 207 Α΄), άρθρο 282»

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για τη Διασφάλιση της Θαλάσσιας Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης Νησιωτικών Περιοχών και την Ανάκτηση του Ακτοπλοϊκού Δικτύου του ν.4738/20(ΦΕΚ 207 Α΄), άρθρο 282» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2020ΣΕ15000005 και Κωδικό Π.Σ. 5198565 (96Μ94653ΠΩ-ΤΘΨ)