1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900025 και Κωδικό Π.Σ. 5198572 (ΨΕΨΘ4653ΠΩ-ΦΘ9)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900025 και Κωδικό Π.Σ.  5198572 (ΨΕΨΘ4653ΠΩ-ΦΘ9)