1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.)» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900084 και Κωδικό Π.Σ. 5198648(Ψ9ΣΡ4653ΠΩ-2ΣΨ)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.)» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900084 και Κωδικό Π.Σ. 5198648(Ψ9ΣΡ4653ΠΩ-2ΣΨ)