1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900012 και Κωδικό Π.Σ. 5198543 (6Τ8Α4653ΠΩ-ΒΗΩ)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900012 και Κωδικό Π.Σ. 5198543 (6Τ8Α4653ΠΩ-ΒΗΩ)