Μελέτη του Έργου Επέκταση Κρηπιδωμάτων και Προσήνεμου Μόλου καθώς και Δίκτυα Η/Μ στη Χερσαία Ζώνη Της Ιχθυόσκαλας, στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας » με Κωδικό Π.Σ. 5198556 (9ΒΖ34653ΠΩ-ΧΑΓ)

Μελέτη του Έργου Επέκταση Κρηπιδωμάτων και Προσήνεμου Μόλου καθώς και Δίκτυα Η/Μ στη Χερσαία Ζώνη Της Ιχθυόσκαλας, στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας » με Κωδικό Π.Σ. 5198556 (9ΒΖ34653ΠΩ-ΧΑΓ)