1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900085 και Κωδικό Π.Σ. 5198649 (ΨΞΩΓ4653ΠΩ-ΧΨ3)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900085 και Κωδικό Π.Σ. 5198649 (ΨΞΩΓ4653ΠΩ-ΧΨ3)