1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΧ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5198632 (ΨΓΚΥ4653ΠΩ-ΞΗ7)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΧ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5198632 (ΨΓΚΥ4653ΠΩ-ΞΗ7)