1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Λ/Σ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900021 και Κωδικό Ο.Π.Σ. 5198562 (ΨΔΛΛ4653ΠΩ-ΒΜΨ)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Λ/Σ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900021 και Κωδικό Ο.Π.Σ. 5198562 (ΨΔΛΛ4653ΠΩ-ΒΜΨ)