1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Β. Α.Ε» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900027 και Κωδικό Π.Σ. 5198577 (9ΞΨΣ4653ΠΩ-ΗΟ3)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Β. Α.Ε» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900027 και Κωδικό Π.Σ. 5198577 (9ΞΨΣ4653ΠΩ-ΗΟ3)