1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» με Κωδικό Π.Σ.5198566 ( 946Λ4653ΠΩ-Ν4Θ )

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» με Κωδικό Π.Σ.5198566 ( 946Λ4653ΠΩ-Ν4Θ )