1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900087 και Κωδικό Π.Σ. 5198651 (6Τ084653ΠΩ-ΓΑ1)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900087 και Κωδικό Π.Σ. 5198651 (6Τ084653ΠΩ-ΓΑ1)