1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΔΛΤ ΥΔΡΑΣ», με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900065 και Κωδικό Π.Σ. 5198625 (Ψ17Ω4653ΠΩ-ΗΩΝ)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΔΛΤ ΥΔΡΑΣ», με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900065 και Κωδικό Π.Σ. 5198625 (Ψ17Ω4653ΠΩ-ΗΩΝ)