Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ - ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2018 (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5198529 (ΑΔΑ: 9Ξ4Φ4653ΠΩ-ΝΜ6)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ - ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2018 (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5198529 (ΑΔΑ: 9Ξ4Φ4653ΠΩ-ΝΜ6)