1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΧΑΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΡΧΟΣ» με Κωδικό Π.Σ.5198593 ( 62ΗΜ4653ΠΩ-ΠΙΚ)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΧΑΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΡΧΟΣ» με Κωδικό Π.Σ.5198593( 62ΗΜ4653ΠΩ-ΠΙΚ)