1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης νησιωτικών Περιοχών και την ανάκτηση του Ακτοπλοϊκού δικτύου», με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2020ΣΕ15000009

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης νησιωτικών Περιοχών και την ανάκτηση του Ακτοπλοϊκού δικτύου», με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2020ΣΕ15000009 και Κωδικό Π.Σ. 5198569  (Ψ6ΥΙ4653ΠΩ-ΤΚΝ)