1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ)» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900014

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ)» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900014 και Κωδικό Π.Σ. 5198545 (Ψ1Ξ14653ΠΩ-ΛΞ6)