1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 13 Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900016 και Κωδικό...

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 13  Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900016  και Κωδικό Π.Σ. 5198549 (6ΖΓ34653ΠΩ-ΠΗ1)